Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében (javasolt segédanyag sablon csomagok óvodapedagógusok és fejlesztő szakemberek részére) – a 2020/2021. nevelési évre aktualizáltan

Megrendelhető

Az évente kötelezően értékelendő szempontokon és a kapcsolódó elvárásokon túl a beszámoló sabloncsomag tartalmazza a nevelési év legfontosabb témáit, így a járványhelyzet okán elrendelt rendkívüli szünet során kialakított munkarendre való átállás értékelési szempontjait is.

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon, a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés során az egymást követő 2 nevelési év munkaterve és éves beszámolója is a dokumentum elemzés részét képezi.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

A beszámoló tartalmai tovább bővíthetők, a sablonok pedig igény szerint, az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében. A vezetőt az értékelő-elemző beszámolójának elkészítésében csoportonként az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők értékelése, ezt követően pedig (a szervezet felépítésének függvényében) a csoportok, tagóvodák/telephelyek által szolgáltatott adatok és tartalmak összegzését egy összesítő-értékelő sablon segíti. Így az óvoda vezetője a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő kollégák bevonásával készítheti el az óvoda éves értékelő beszámolóját.

A beszámoló elkészítése során a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk. ösztönözzük az értékelő dokumentum elkészítőit. Az egyes elvárások elemző értékelései során kijelölt fejlesztési irányok és fejlesztési javaslatok a következő nevelési év munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak.

Az óvodai éves beszámoló területei és kötelező tartalmai:

 1. Pedagógiai folyamatok

1.1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

1.2. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

1.3. A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely a gyermekek fejlődés állapotát értékelő dokumentumban (helyben szokásos módon) nyomon követhető.

1.4. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a gyermekeknek és szüleinek/gondviselőjének.

 1. Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

2.2. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

 1. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

3.1. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:

  • A helyben szokásos megfigyelések mérések eredményeit.
  • A nevelési év végi eredményeket – nevelési területre, adott évre vonatkozóan
  • Esetleges „versenyeredményeket”: sportverseny, rajzverseny stb.
  • Óvodából a következő köznevelési intézménybe lépő mutatókat.
  • Elismeréseket, kitüntetéseket.
  • Lemorzsolódási mutatókat (4. évre óvodában maradókat, óvodai nevelés alól felmentetteket, ismeretlen helyre távozókat, más óvodát választókat, kimaradókat).
  • Elégedettségmérés eredményeit (szülő, óvodapedagógus stb.).
  • Neveltségi mutatókat.
  • Stb.
 1. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1. Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak; a munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

4.2. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

 1. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

5.2. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

 1. A pedagógiai munka feltételei

6.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartónak.

6.2. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-tanító munka humánerőforrás szükségletéről.

6.3. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

 1. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Az ismert értékelési módszereken túl egy kevésbé ismert minőségjavító módszer, a “Tavaszi nagytakarítás” alkalmazását is javasoljuk, melynek során számba vehetők a már régóta alkalmazott, de kissé elavult (múzeum), a fölöslegessé vált (lomtár), a fontos és jól működő (megtartandó), valamint a jövőkép megvalósítása szempontjából fontos, de nem elég hatékonyan működő (javítóműhely) intézményi folyamatok, együttműködési formák stb.

Az éves beszámoló csomag sablonjai:

 1. Módszertani útmutató az éves beszámolóhoz (.pdf)
 2. Éves beszámoló-sablon: Óvodapedagógusi (egy csoport) – 2020-2021. (.doc)
 3. Éves beszámoló-sablon: Összesítő (csoportok) – 2020-2021. (.doc)
 4. Éves beszámoló-sablon: Vezetői (tagóvodák vagy telephelyek) – 2020-2021. (.doc)
 5. Éves beszámolóhoz – Adatlap (.doc)

Kiegészítő sablonok (fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapszichológusok munkájához)

 • Éves beszámoló sablon – Pedagógiai munkát segítő szakalkalmazottak (.doc)
 • Éves beszámoló sablon – Összesítő pedagógiai munkát segítő szakalkalmazottak (székhely/tagintézmények/telephelyek (.doc)

A kiegészítő értékelő dokumentumok – összhangban az intézményi éves beszámolóval – az óvodában alkalmazott (a nevelőtestület tagja) fejlesztő szakemberek éves munkájának egyéni, és intézményi szintű összegző értékelésének elkészítését segítik.

Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;
 • akik számszerű adatokkal is alátámasztva, hitelesen szeretnének elszámolni önmaguk, a fenntartó és az óvodahasználó szülők irányába;
 • akik az értékelés során már a következő nevelési évre is fókuszálnak;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő, tanfelügyelő/minősítő szakértő tréner

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában – Pdf és Word dokumentumok): 8.000 Ft +Áfa, bruttó 10.160 Ft

Kiegészítő sablonok ára /Pedagógiai munkát segítő szakalkalmazottak/ (Word dokumentumok): 3.000 Ft +Áfa, bruttó 3.810 Ft

A megrendelt csomagot a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.

  Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében (javasolt segédanyag sablon csomag) – Megrendelő lap (46,5 KiB)