Értékelési (teljesítményértékelési) szabályzat óvodák számára

Megrendelhető

A pedagógusok differenciált illetményezésének 2017. szeptember 1-től kötelező szabályzata

Az Értékelési szabályzat a jogszabályi elvárásoknak megfelelően 2017. szeptember elsejétől kötelező dokumentum a nevelési/oktatási intézményekben.

A MÓD-SZER-TÁR által kínált adaptálható dokumentum az alapelveken és egyéb tartalmakon túl az intézmény minden alkalmazottjára vonatkozóan tartalmazza a teljesítményértékelés intézményi mérésére szolgáló eszközöket, az elvárások sztenderdjeit.

Az Nkt. 2017. szeptember 1 napján hatályba lépő 65 § (1a) bekezdése értelmében az intézmény vezetőjének a pedagógus

 • munkavégzésének színvonalát,
 • munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli.

Az értékelés alapján a nevelési évre vonatkozóan a pedagógus illetményét a besorolási illetményétől eltérően is megállapíthatja a munkáltató, azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

 • középfokú végzettség esetén   119,6 százaléka,
 • alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
 • mesterfokozat esetén 193,2 százaléka

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény. Az illetményalap a 2016. szeptember 1-jei illetményalapnak felel meg.

Az Nkt. 65. § (2) bekezdése értelmében 2017. szeptember 1-től az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

 • középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,
 • alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,
 • mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1a) bekezdése alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok kompetencia és teljesítmény alapú értékelési rendszerét, valamint egyes, az Nkt. 8. mellékletében meghatározott illetménypótlékok differenciált mértékének megállapítására szolgáló szabályozás keretrendszerét 2017. szeptember 01-ig kell elkészítenie az intézményeknek.

A szabályzat elkészítésének jogszabály által elvárt célja a pedagógus illetményemelés és az illetménypótlékok teljesítményalapú differenciálásának megállapításával kapcsolatos szakmailag megalapozott munkáltatói döntés elősegítése az intézményi és fenntartói elvárásoknak megfelelően.

A MÓD-SZER-TÁR által kínált adaptálható dokumentum ennél annyival nyújt többet, hogy az intézmény minden alkalmazottjára vonatkozóan tartalmazza a teljesítményértékelés intézményi mérésére szolgáló eszközöket, az elvárások sztenderdjeit.

Az általunk készített szabályzat felépítése megfelel a minőségbiztosításban használatos teljesítményértékelési kritériumoknak.

 • A pedagógusok munkájának a minősítési eljárás és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés által vizsgált területein (kompetencia keretrendszer) alapul, s a pedagógus munkaköri leírásában előírtak teljesítésének mérését az intézmény belső ellenőrzési rendszere sztenderdjeivel összhangban valósítja meg.
 • Az intézménynél foglalkoztatott egyéb közalkalmazotti munkakörökhöz kapcsolódó teljesítményértékelés a Kjt. 1. sz. mellékletében meghatározott elvárásokon alapul és az intézmény belső ellenőrzési rendszere sztenderdjeivel összhangban valósítja meg.

A szabályzat erénye, hogy kész módszerekkel, mérőeszközökkel segíti a nevelőtestületet a feladatok elvégzésében az új jogszabályi elvárásnak megfelelően 2017. szeptember elsejétől.

A pedagógusok kompetencia és teljesítmény alapú értékelési rendszere, valamint az egyéb közalkalmazotti munkakörökhöz kapcsolódó alkalmazottak teljesítményértékelésének egységes szabályzatával a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk.

A szabályzat elfogadása nevelőtestületi hatáskör, azonban az Nkt. 83. § (2) c) bek. alapján  a fenntartó határozza meg a köznevelési intézmény költségvetését, ebből kifolyólag a fenntartó egyetértése szükséges, miután a fenntartóra többletkötelezettség hárul. Az Nkt. 85. § (1) bek. alapján a fenntartónak, ha egyetértési joga van az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre.

Amit ígérünk: Az adaptálható Értékelési szabályzat bevezetése segíti a számos intézményben  feledésbe merült teljesítményértékelési gyakorlat felélesztését, valamint megerősítést nyújt azon intézmények számára, ahol a 2007-től bevezetett teljesítményértékelési rendszert folyamatosan működtették.

Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a szeptember elsejétől megvalósítható differenciált bérezés feltételeit szabályozó dokumentum elkészítésével
 • akik már a készülő munkatervbe szeretnék tervezni, és a nevelési év folyamán a gyakorlatban működtetni a teljesítményértékelés feladatait a belső ellenőrzési rendszerükben
 • akik a magas elvárásoknak megfelelően szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés elvárásainak
 • akik az eredményekre, egyéni teljesítményekre alapozva kívánják a differenciált illetményemelést megvalósítani az intézményben
 • akik a nevelőmunka eredményéről az intézményben dolgozók egységes teljesítményében gondolkodnak

Ára (elektronikus formában, Word dokumentum): 6.500 Ft.

  Értékelési (teljesítményértékelési) szabályzat óvodák számára - Megrendelő lap (37,5 KiB)