Óvodai SzMSz – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum

Megrendelhető

A segédanyagok felhasználásával teljesen új dokumentum készíthető, illetve a már meglévő működést szabályozó dokumentum módosítható, aktualizálható.

A mintadokumentumot úgy készítettük el, hogy minden fenntartó típusnak megfelelően adaptálható legyen.

Az óvodák részére készített belső szabályzatminta a MÓD-SZER-TÁR korábbi dokumentum mintájára épült az időközben megváltozott jogszabályi környezet figyelembevételével. A különböző színek iránymutatást adnak a szabályozás szövegezésének véglegesítéséhez.

A jogszabályi – köztük a GDPR-rendelet – elvárásoknak megfelelő és az intézményre adaptálható, SzMSz-csomag tartalma:

 • Szervezeti és Működési Szabályzat,
 • 1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat,
 • 2. számú melléklet: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata,
 • 1. függelék: Szervezeti ábra tagintézménnyel/telephellyel rendelkező intézmény esetén,
 • 2. függelék: Általános munkaköri leírások.

Az 1. számú mellékletként csatolt Adatkezelési szabályzat a MÓD-SZER-TÁR Óvodai GDPR (adatvédelmi-adatkezelési) csomag részét is képező mintadokumentum, melyet már az ország számos óvodájában alkalmaznak.

A mintadokumentumok adaptációját útmutató segíti.

Jelen módosítást az alábbi jogszabályok módosulása indokolta:

 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
 • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

Az SzMSz használóinak a felsorolt jogszabályok vonatkozó tartalmait ismernie kell, ezért tartjuk fontosnak a dokumentumban is a jogszabályi háttér pontos megjelenítését.

Az SzMSz-ben megtalálható a működés rendjét meghatározó minden olyan szabályzat (dokumentum) felsorolása, amelyeket a hatályos jogszabályok kötelezővé tesznek az intézmény törvényes működése szempontjából.

Előfordul azonban ezen szabályzók között olyan, melyre opcionálisan minden intézményben nincs szükség (pld. gépkocsi használat), vagy amelyet jogszabály nem ír elő kötelezően, de az intézmény saját hatáskörben mégis fontosnak ítél (pld. gyakornoki szabályzat).

Szervezeti struktúra, felépítés:

 • Az adaptálható SzMSz-ben a törvény által biztosított lehetőségeken (státuszok) túl további tartalmakat is megjelenítettünk, azonban az adaptálás során kizárólag csak a fenntartó által is biztosított státuszok kerülhetnek be.
 • Fokozott figyelemmel kell lenni a feladat átruházások tekintetében a saját szervezeti kultúrát jellemző feladatok arányos elosztására.
 • A feladatelosztások sorában (a kötelező önértékelési program hiányában mindenképpen) meg kell jelenjenek a pedagógussal, a vezetővel és az intézménnyel szembeni elvárások, mint például az önértékelési csoportra átruházott hatáskör.

Amit ígérünk: Az adaptálható dokumentum megfelel a jelenleg érvényes törvényi elvárásoknak.

Kiknek ajánljuk? Valamennyi fenntartó típus által működtetett óvodának (önkormányzati, egyházai, alapítványi, magánszemély, gazdálkodási szervezet, nonprofit szervezet), illetve a közeljövőben induló óvoda fenntartójának, alapítójának.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő

Szakértői csoport vezetője: Bertók Zoltánné, Margó

GDPR-szakértő: Karsainé Kovács Judit

A teljes óvodai Szervezeti és Működési Szabályzat csomag ára 20.000 Ft+Áfa, bruttó 25.400 Ft, azonban a megrendelői igények függvényében az SzMSz csomag dokumentum-elemei egyenként is megrendelhetők:

  Óvodai SzMSz – Szabályzatminta - Intézményre adaptálható mintadokumentum - Megrendelő lap (46,5 KiB)

Óvodai SzMSz 6.000 Ft+Áfa, bruttó 7.620 Ft
1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat 10.000 Ft+Áfa, bruttó 12.700 Ft
2. számú melléklet: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata 3.000 Ft+áfa, bruttó 3.810 Ft
2. függelék: Általános munkaköri leírások (12 db+Ajándék: óvodavezetői munkaköri leírás minta) 4.500 Ft+áfa, bruttó 5.715 Ft

Az SzMSz teljes tartalomjegyzéke:

  Óvodai SzMSz – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum - tartalomjegyzék (309,1 KiB)