Óvodai Házirend – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum

Megrendelhető

A segédanyagok felhasználásával teljesen új dokumentum készíthető, illetve a már meglévő működést szabályozó dokumentum módosítható, aktualizálható.

A mintadokumentumot úgy készítettük el, hogy minden fenntartó típusnak megfelelően adaptálható legyen.

Az óvodák részére készített belső szabályzatminta a MÓD-SZER-TÁR korábbi dokumentum mintájára épült az időközben megváltozott jogszabályi környezet figyelembevételével. A különböző színek iránymutatást adnak a szabályozás szövegezésének véglegesítéséhez.

A mintadokumentum adaptációját útmutató segíti.

A Házirend használóinak a felsorolt jogszabályok vonatkozó tartalmait ismernie kell, ezért fontosnak tartjuk a dokumentumban is a jogszabályi háttér pontos megjelenítését.

Jelen módosítást az alábbi jogszabályok módosulása indokolta:

  • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
  • 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról
  • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
  • 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
  • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

A jogszabályi – köztük a GDPR-rendelet – elvárásoknak megfelelő és az intézményre adaptálható, Házirend-csomag tartalma:

  • Óvodai Házirend,
  • 1. sz. melléklet: Távolmaradási kérelem (Szülői kérelem a gyermek igazolt hiányzásához)
  • 2. sz. melléklet: Nyilatkozat ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
  • 3. sz. melléklet: Jegyzőkönyv-minta
  • Útmutató a Házirend adaptálásához

Amit ígérünk: Az adaptálható dokumentum megfelel a törvényi elvárásoknak.

Kiknek ajánljuk? Valamennyi fenntartó típus által működtetett óvodának (önkormányzati, egyházi, alapítványi, magánszemély, gazdálkodási szervezet, nonprofit szervezet), illetve a közeljövőben induló óvoda fenntartójának, alapítójának.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő

Szakértői csoport vezetője: Bertók Zoltánné, Margó 

GDPR-szakértő: Karsainé Kovács Judit

Az Óvodai Házirend-csomag ára 10.000 Ft+Áfa, bruttó 12.700 Ft

  Óvodai Házirend – Megrendelő lap (43,0 KiB)

A csomag tartalmát elektronikus formában (Word formátumban) küldjük el a megadott e-mail címre.

A Házirend teljes tartalomjegyzéke:

  Házirend tartalomjegyzék (356,8 KiB)