Óvodai éves munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben

Megrendelhető

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az önértékelési kézikönyvben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében.

Töprengés a minőségről… – „Annak, aki nem gondol, és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius) – A minőségelvű működés egyik láncszeme a jó munkaterv.

A sikeres nevelési év egyik alappillére a minden érintett számára jól értelmezhető, kivitelezhető, a jogszabályi és intézményspecifikus elvárásoknak is megfelelő éves munkaterv. Segédanyagunkkal támogatni kívánjuk az óvodák külső és belső elvárásoknak is megfelelő tervezési és megvalósítási folyamatait.

A munkaterv elkészítéséhez éves munkaterv sablont, valamint egy adaptálható „minta munkatervet” állítottunk össze, melyet elektronikus formában tudunk biztosítani.

A segédanyag csomagban

 • A „minta munkaterv” ajánlásával és a munkaterv sablon használatával útmutatást adunk a legfrissebb jogszabályi és stratégiai tervek (pedagógiai program, továbbképzési program/terv, önértékelési program, vezetői pályázat/program, GDPR alapú adatkezelési szabályzat, stb.), valamint az egyéni önfejlődési és intézményi szintű intézkedési tervek időarányos (operatív) megvalósításához.
 • Az éves munkaterv tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyv szakmai elvárásai szerinti intézményértékelés alábbi területeivel és a kapcsolódó, évente kötelezően értékelendő elvárásokkal:
  • pedagógiai folyamatok,
  • személyiség- és közösségfejlesztés,
  • az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,
  • belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
  • az intézmény külső kapcsolatai,
  • a pedagógiai működés feltételei,
  • az óvoda nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.
 • Rá kívánjuk irányítani a figyelmet
  • a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok hatékony működésére, együttműködésére
  • a gyakornok kollégák mentorálására, szakmai megsegítésére,
  • a módosult Óvodai nevelés országos alapprogramja új tartalmainak közös értelmezésére, a PP felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására,
  • az EMMI óvodákban tervezett külső ellenőrzésére melynek témája az óvodakötelezettség teljesítésének dokumentálása,
  • a család-óvoda együttműködési lehetőségeire, a családbevonás fontosságárra,
  • a GDPR elvárásokra épülő adatkezelésre,
  • Stb.
 • Segítséget kívánunk adni mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) az intézmény aktuális önértékelési feladatainak tervezéséhez.
 • Linkek megosztásával elérhetővé kívánjuk tenni az éppen aktuális útmutatókat és kézikönyveket, valamint a javasolt szakmai tartalmak feldolgozását támogató szakirodalmat.
 • Valós továbbképzési témákkal és időpont javaslatokkal tervezhetővé kívánjuk tenni az intézmény belső és külső továbbképzéseit a pedagógusok, valamint a munkájukat segítők (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka) számára.

A jó munkaterv néhány ismérve:

 • Megjelennek benne a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § szerinti kötelező tartalmak.
 • Értékelése során lefedi az évente kötelező éves beszámoló tartalmait.
 • Beépülnek a jogszabályi elvárások.
 • Tartalmazza a szakmai munkaközösségek, valamint a különböző feladatra szerveződő munkacsoportok terveit és feladatait.
 • Fókuszál az óvodavezetői pályázat/vezetési program időarányos megvalósítására.
 • A 2017-2018. nevelési év eredményeire alapozva épít a pedagógus önértékelések intézményi szintű eredményeire, valamint a vezetői és intézményi önértékelés eredményeként elkészült vezetői önfejlődési, intézkedési tervekre.
 • Számításba veszi az elmúlt évek tanulságait.
 • Törekszik a terhek egyenletes elosztására.
 • Egyszemélyi felelősökkel felruházott feladatokat jelöl ki.
 • Az érintettekkel egyeztetett határidőket tartalmaz.
 • Minden pedagógus ismeri, illetve pontosan megtalálja benne egyéni feladatait.
 • Nyilvános dokumentumról lévén szó, korrekt módon tájékoztatja a szülőket.
 • Elfogadása előtt a fenntartó és a szülői szervezet élhet egyeztetési-véleményezési jogával.

A megrendelhető segédanyag csomag tartalma: Munkaterv sablon és „minta munkaterv”

Segédanyag csomag tartalmát elektronikus formában (Word formátumban) küldjük el a megadott e-mail címre.

Ára: bruttó 7.000 Ft

  Óvodai éves munkaterv - Megrendelő lap (42,0 KiB)

A megrendeléseket 2018. augusztus 22-től, az Évindító szakmai nap óvodák számára c. Budapesten megrendezésre kerülő szakmai napunkat követően tudjuk teljesíteni. Évindító szakmai napjainkon – több más mellett – kerül sor a Munkaterv csomag részletes bemutatására.