Óvodai éves munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben a 2020/2021-es nevelési évre

Megrendelhető

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az óvodákkal szemben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében számolva a járványhelyzet adta feladatokkal is.

Töprengés a minőségről… – „Annak, aki nem gondol, és nem tervez jó előre, a gond kopogtat ajtaján.” (Konfucius) 

A sikeres nevelési év egyik alappillére a minden érintett számára jól értelmezhető, kivitelezhető, a jogszabályi és intézményspecifikus elvárásoknak is megfelelő éves munkaterv. Segédanyagunkkal támogatni kívánjuk az óvodák külső és belső elvárásoknak is megfelelő tervezési és megvalósítási folyamatait.

A munkaterv elkészítéséhez éves munkaterv sablont, és egy adaptálható „mintamunkatervet” állítottunk össze, melyet kiegészítünk a szükség szerint mintául is szolgálható, a 2020-2021. nevelési év Home Office időszakában módosított “munkatervmintával”. A segédanyag csomagot elektronikus formában tudjuk biztosítani.

A segédanyag csomagban

 • A „mintamunkaterv” ajánlásával és a munkaterv sablon használatával útmutatást adunk a legfrissebb jogszabályi és stratégiai tervek (pedagógiai program, továbbképzési program/terv, önértékelési program, vezetői pályázat/program, GDPR alapú adatkezelési szabályzat stb.), valamint a pedagógus önfejlődési és intézményi szintű intézkedési tervek időarányos megvalósításához.
 • Az éves munkaterv tartalmi felépítése koherens az önértékelési kézikönyv szakmai elvárásai szerinti intézményértékelés alábbi területeivel és a kapcsolódó, évente kötelezően értékelendő elvárásokkal:
  • pedagógiai folyamatok,
  • személyiség- és közösségfejlesztés,
  • az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények,
  • belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció,
  • az intézmény külső kapcsolatai,
  • a pedagógiai működés feltételei,
  • az óvoda nevelési-oktatási irányelvet megállapító jogszabályban meghatározott országos szakmai elvárásoknak és az intézményi céloknak való megfelelés.
 • Rá kívánjuk irányítani a figyelmet többek között:
  • a jogszabályi környezet változásaiból eredő tartalmak beépítésére;
  • a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok hatékony működésére, együttműködésére;
  • a gyakornok kollégák mentorálására, szakmai megsegítésére;
  • az Óvodai nevelés országos alapprogramja tartalmainak értelmezéseire és a megvalósíthatóság lehetőségeire;
  • a család-óvoda együttműködési lehetőségeire, a családbevonás fontosságárra;
  • a GDPR elvárásokra épülő adatkezelésre;
 • Segítséget kívánunk adni mindhárom szinten (pedagógus, vezető, intézmény) az intézmény aktuális önértékelési feladatainak tervezéséhez.
 • Linkek megosztásával elérhetővé kívánjuk tenni az éppen aktuális útmutatókat és kézikönyveket, valamint a javasolt szakmai tartalmak feldolgozását támogató szakirodalmat.
 • Valós továbbképzési témákkal és időpontjavaslatokkal tervezhetővé kívánjuk tenni az intézmény belső és külső továbbképzéseit a pedagógusok, valamint a munkájukat segítők (óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajka) számára.
 • Intézményi jó gyakorlatként kívánunk bemutatni egy, a 2019-2020. nevelési évben hasonló felépítéssel és tartalommal készült, azonban a koronavírus okán módosításra került éves munkatervet, mely utólag is számos ponton segítheti az intézményi feladatok tervezését és megvalósítását.

A jó munkaterv néhány ismérve:

 • Megjelennek benne a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § szerinti kötelező tartalmak.
 • Lefedi az évente kötelező éves beszámolóra épülő tartalmakat.
 • Beépülnek a jogszabályi elvárások.
 • Tartalmazza a szakmai munkaközösségek, valamint a különböző feladatokra szerveződő munkacsoportok terveit és feladatait.
 • Fókuszál az óvodavezetői pályázat/vezetési program időarányos megvalósítására.
 • A 2019-2020. nevelési év eredményeire alapozva épít a pedagógus önértékelések intézményi szintű eredményeire, valamint a vezetői és intézményi önértékelés eredményeként elkészült vezetői önfejlődési, intézkedési tervekre.
 • Számításba veszi az elmúlt évek, köztük a koronavírus-járvány okán bevezetett óvodán kívüli óvodai nevelés tanulságait.
 • Törekszik a terhek egyenletes elosztására.
 • Egyszemélyi felelősökkel felruházott feladatokat jelöl ki.
 • Az érintettekkel egyeztetett határidőket tartalmaz.
 • Minden pedagógus ismeri, illetve pontosan megtalálja benne egyéni feladatait.
 • Nyilvános dokumentumról lévén szó, korrekt módon tájékoztatja a szülőket.
 • Elfogadása előtt a fenntartó és a szülői szervezet élhet egyeztetési-véleményezési jogával.

A megrendelhető segédanyag csomag tartalma: 

 • Munkaterv sablon /álló és fekvő formátumban/
 • “mintamunkaterv” a 2019/2020-as nevelési évre
 • “mintamunkaterv” a 2020/2021-es nevelési évre
 • Módosított munkaterv – Jó gyakorlat bemutatása a Home Office üzemmód idején (2019-2020-as nevelési évre

Segédanyag csomag tartalmát elektronikus formában (Word formátumban) küldjük el a megadott e-mail címre.

Ára: bruttó 10.500 Ft

  Óvodai éves munkaterv - Megrendelő lap (48,5 KiB)

A megrendeléseket két ütemben tudjuk teljesíteni:

Első ütemben 2020.08.07-től: 

 • Munkaterv sablon + Mintamunkaterv 2019/2020, 
 • Módosított munkaterv – Jó gyakorlat bemutatása a Home Office üzemmód idején (2019-2020-as nevelési évre, mely hatékonyan támogatja az évindító nevelőtestületi értekezleteket, és a munkaterv elkészítését

Második ütemben. 2020.09.10-től: 

 • Mintamunkaterv 2020/2021, mely hatékonyan támogatja az óvodák éves munkaterveinek elkészítését.