Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében (javasolt segédanyag sablon csomag)

Megrendelhető

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon, a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés során az egymást követő 2 nevelési év munkaterve és éves beszámolója is a dokumentum elemzés részét képezi.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

Az évente kötelezően értékelendő szempontokon és a kapcsolódó elvárásokon túl a beszámolóban megjelenített tartalmak tovább bővíthetők, a sablonok pedig igény szerint, az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében. A vezetői értékelő beszámoló elkészítését csoportonként az óvodapedagógusok értékelése, ezt követően pedig (a szervezet felépítésének függvényében) a csoportok, tagóvodák, vagy telephelyek által szolgáltatott adatok és tartalmak összesítése segíti az összesítő értékelő sablon alkalmazásával. Így az óvoda vezetője a pedagógusok, és néhány vonatkozásban a pedagógiai munkát segítő kollégák bevonásával készítheti el az óvoda éves értékelő beszámolóját.

A beszámoló elkészítése során a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk. Az egyes elvárok értékelésének összegzése tartalmazza az adott területen elért intézményi erősségeket és fejleszthető területeket, valamint a következő nevelési év munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak a kijelölt fejlesztési irányok, feladatok.

Az Önértékelési kézikönyv elvárásainak megfelelve az óvoda éves értékelő beszámolójában a nevelőközösség legitimálásával az alábbiakról kell számot adni a vezetőnek:

 • Hogyan valósult meg a mérési, értékelési eredmények beépítése a tanulási-tanítási folyamatba?
 • Hogyan irányítja a vezető a pedagógiai tervező munkát, az éves nevelési és tevékenységi tervek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a követelmények (fejlesztés, fejlődés) teljesítését valamennyi gyermek számára?
 • Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból fejlesztésre szorulnak?
 • Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő szakmai csoportok munkája?
 • Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése?
 • Milyen, a célok elérését támogató együttműködési formák jelennek meg?

Az óvodai éves beszámoló területei és kötelező tartalmai:

 1. Pedagógiai folyamatok

1.1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

1.2. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

1.3. A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban (helyben szokásos módon) nyomonkövethető.

1.4. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a gyermekeknek és szüleinek/gondviselőjének.

 1. Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

2.2. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

 1. Eredmények

3.1. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:

  • A helyben szokásos megfigyelés mérések eredményeit.
  • A nevelési év végi eredményeket – nevelési területre, adott évre vonatkozóan
  • Esetleges „versenyeredményeket”: sportverseny, rajzverseny stb.
  • Óvodából a következő köznevelési intézménybe lépő mutatókat.
  • Elismeréseket, kitüntetéseket.
  • Lemorzsolódási mutatókat (4. évre óvodában maradókat, óvodai nevelés alól felmentetteket, ismeretlen helyre távozókat, más óvodát választókat, kimaradókat).
  • Elégedettségmérés eredményeit (szülő, óvodapedagógus stb.).
  • Neveltségi mutatókat.
  • Stb.
 1. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1. Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak; a munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

4.2. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

 1. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

5.2. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

 1. A pedagógiai munka feltételei

6.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartónak.

6.2. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-tanító munka humánerőforrás szükségletéről.

6.3. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

 1. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
 • Nem került kijelölésre olyan elvárás, amelyet évente szükséges értékelni.

Az éves beszámoló csomag sablonjai:

Módszertani útmutató az éves beszámolóhoz

 1. Éves beszámoló-sablon: ÓVODAPEDAGÓGUSI – 2018-2019.
 2. Éves beszámoló-sablon: ÖSSZESÍTŐ (csoportok) – 2018-2019.
 3. Éves beszámoló-sablon: VEZETŐI (tagóvodák, vagy telephelyek) – 2018-2019.

Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő, tanfelügyelő/minősítő szakértő tréner

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában-Word dokumentumok):

bruttó 6.500 Ft

  Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében - Megrendelő lap (38,5 KiB)

A megrendelt csomagot a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.