Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében – Javasolt segédanyag sablon csomagok óvodapedagógusok és fejlesztő szakemberek részére a 2023/2024. nevelési évre aktualizáltan

Megrendelhető

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező vagy aktuális tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében, melyet az óvodapedagógusi, és az óvodapedagógusok által szolgáltatott adatok és szakmai tartalmak összegzésére készült sablonok segítik. Így az óvoda igazgatója a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő kollégák, valamint a vezetőtársak bevonásával készítheti el az óvoda éves értékelő beszámolóját.

A szakmai elvárások szerinti tartalmak értékelése során a minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk.

Erősségek:
Fejleszthetőségek:
Fejlesztési javaslatok:

Az egyes elvárások elemző értékelései a következő nevelési év munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak, ugyanakkor a bevezetésre kerülő teljesítményértékelési rendszer részeként kötelezően meghatározandó személyes teljesítménycélok számos esetben kapcsolódhatnak majd a beszámolóra épített munkatervi tartalmakhoz.

Az óvodai éves beszámoló területei és kötelező tartalma:

1. Pedagógiai folyamatok

1.1. Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.

1.2. A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.

1.3. A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely a gyermekek fejlődés állapotát értékelő dokumentumban (helyben szokásos módon) nyomon követhető.

1.4. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a gyermekeknek és szüleinek/gondviselőjének.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

2.1. Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

2.2. A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

2.3. Az energiafelhasználás csökkentéséről és a közüzemi szolgáltatások igénybevételének optimalizálásáról szóló helyi intézkedések pedagógiai munkát érintő vonzatai és eredményei.

3. Az intézményben folyó pedagógiai munkával összefüggő eredmények 

3.1. Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:

 • A helyben szokásos megfigyelések mérések eredményeit.
 • A nevelési év végi eredményeket – nevelési területre, adott évre vonatkozóan
 • Esetleges „versenyeredményeket”: sportverseny, rajzverseny stb.
 • Elismeréseket, kitüntetéseket.
 • Elégedettség mérések eredményeit (szülő, óvodapedagógus stb.).
 • Stb.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

4.1. Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak; a munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.

4.2. Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

5.1. Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

5.2. A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

6. A pedagógiai munka feltételei

6.1. Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartónak.

6.2. Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-tanító munka humánerőforrás szükségletéről.

6.3. A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Az ismert értékelési módszereken túl egy kevésbé ismert minőségjavító módszer, a „Tavaszi nagytakarítás” alkalmazását is javasoljuk, melynek során számba vehetők:

 • a már régóta alkalmazott, de kissé elavult („múzeum”),
 • a fölöslegessé vált („lomtár”),
 • a fontos és jól működő (megtartandó),
 • valamint a jövőkép megvalósítása szempontjából fontos, de nem elég hatékonyan működő („javítóműhely”) intézményi folyamatok, együttműködési formák stb.

A beszámolósablonok tartalmai tovább bővíthetők, igény szerint pedig az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

A fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.

 Az éves beszámoló csomag sablonjai:

 1. Módszertani útmutató az éves beszámolóhoz (.pdf)
 2. Éves beszámoló-sablon: Óvodapedagógusi (egy csoport) – 2023-2024. (.doc)
 3. Éves beszámoló-sablon: Összesítő (csoportok) – 2023-2024. (.doc)
 4. Éves beszámoló sablon: Összesítő (tagóvodák, telephelyek) – 2023-2024. (.doc)
 5. Éves beszámoló-sablon: Igazgatói – 2023-2024. (.doc)
 6. Éves beszámolóhoz – Adatlap (.doc)

Kiegészítő sablonok (fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapszichológusok munkájához)

 • Éves beszámoló sablon – Pedagógiai munkát segítő szakalkalmazottak (.doc)
 • Éves beszámoló sablon – Összesítő pedagógiai munkát segítő szakalkalmazottak (székhely/tagintézmények/telephelyek (.doc)

A kiegészítő értékelő dokumentumok – összhangban az intézményi éves beszámolóval – az óvodában alkalmazott (a nevelőtestület tagja) fejlesztő szakemberek éves munkájának egyéni, és intézményi szintű összegző értékelésének elkészítését segítik.

Ajánljuk azoknak az óvodaigazgatóknak és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi/szakmai elvárások irányában;
 • akik számszerű adatokkal is alátámasztva, hitelesen szeretnének elszámolni önmaguk, a fenntartó és az óvodahasználó szülők irányába;
 • akik az értékelés során már a következő nevelési évre is fókuszálnak;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani óvodapedagógus, intézményfejlesztő

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában – Pdf és Word dokumentumok): 12.500 Ft+áfa, 15.875 Ft

Kiegészítő sablonok ára /Pedagógiai munkát segítő szakalkalmazottak/ (Word dokumentumok): 7.500 Ft +Áfa, bruttó 9.525 Ft

  Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében – Megrendelő lap (21,2 KiB, 139 hits)

A megrendelt csomagot a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.