„Portfólió-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum PDF (letölthető és nyomtatható) formátumban

A csoportnapló tartalmi elemei megfelelnek a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet, valamint a pedagógiai portfólió tervezéssel és értékeléssel szembeni elvárásoknak. A csoportnapló használói minden bizonnyal magas színvonalon felelnek meg a bevezetésre került pedagógus önértékelés és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, azaz a tanfelügyelet, valamint a pedagógiai portfólió szakmai elvárásainak is.

Az elmúlt évek során a MÓD-SZER-TÁR partneróvodáinak bevonásával és a tapasztalatok folyamatos beépítésével készült óvodai csoportnaplót az ország számos önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású, magyar és nemzetiségi nevelést folytató óvodája alkalmazta. Az óvodák által kötelezően használatos dokumentum legfrissebb módosításai révén megfelel a nemzeti köznevelési törvény hatályos, fentebb már említett végrehajtási rendeletének, és összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a pedagógiai portfólió tervezéssel kapcsolatos elvárásaival.

A csoport szokásrendszerének tervezésére félévente kerül sor, míg annak értékelését negyedévente javasoljuk elvégezni. A tevékenységekben megvalósuló tanulási tervek a pedagógiai portfólió kötelező tartalmi elemeként ismert tematikus tervek formájában realizálódnak. Ez lehetővé teszi, hogy a pedagógiai portfólió feltöltése során kész tartalmak álljanak az óvodapedagógusok rendelkezésére. A csoportnapló tizennégy tervezési egységet tartalmaz, mely egységek négy hetet ölelnek fel. Igény szerint lehetőség van arra, hogy egy-egy témához/projekthez ennél kevesebb vagy több hét kapcsolódjon. A tanulási terveket minden esetben egy rövid reflexió zárja. A képességfejlesztés tervezése szükség szerint három differenciálási szintre javasolt. I. szint: sajátos nevelési igényű gyermekek, II szint: a standardhoz közelítő „átlagos képességű” gyermekek, III. szint: a tehetséges, kreatív képességekkel rendelkező gyermekek. A szintek jelölését azonban a napló nem tartalmazza, ezt az óvodapedagógusokra bízza.

A csoportnapló kiválóan illeszthető bármely profilt képviselő nevelési programhoz.

A dokumentum kötelező elemei:

 • Az óvoda neve, OM azonosítója és címe, a nevelés aktuális éve, a csoport megnevezése, a csoport óvodapedagógusainak és a pedagógiai munkát segítők neve, a megnyitás és lezárás helye és időpontja, az óvodavezető aláírása, az óvodai körbélyegzők lenyomatának helye, a pedagógiai program neve.
 • A gyermekek neve és óvodai jele.
 • A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak.
 • A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve.
 • A napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek.
 • A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban.
 • Nevelési éven belüli időszakonként; a nevelési feladatokat, a szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban: verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése, valamint az értékeléseket/reflexiókat.
 • A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit.
 • A hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, a látogatás szempontrendszerét, a látogatás eredményét.
 • Feljegyzést a csoport életéről.

A kötelező tartalmakon túl:

 • Éves tanulási terv
 • A jogszabályi és statisztikai adatszolgáltatásokra építve tartalmaz minden olyan adatot és információt, melyek a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és az óvodavezetők munkájához elengedhetetlenül szükségesek.
 • A különböző szülői nyilatkozatokat.
 • A szülői értekezletekről készült feljegyzéseket.
 • Egyedi igény szerint a szoros számsorozást megtartva és azt folytatva – az összefűzés során – további oldalakkal / tartalmakkal történő kiegészítésre van lehetőség.

A megrendelés megítéléséhez megtekinthető a teljes tartalomjegyzék, valamint néhány kiemelt oldal: 

  „Portfólió-barát” óvodai csoportnapló - Bepillantó (668,4 KiB)

Az óvodai csoportnapló ára: (letölthető és nyomtatható, pdf formátumú fájl)

– 1 csoportos óvoda esetében 2.000 Ft

– 2-3 csoportos óvoda esetében: 6.000 Ft

– 4-8 csoportos óvoda esetében: 11.500 Ft

– 9, vagy annál több csoportos óvoda esetében: 19.000 Ft

 • A napló megrendelhető a kitöltött megrendelő lap megküldésével (e-mailen, faxon, vagy postai úton),
 • Az óvodai csoportok számát a KIR-ben szereplő hivatalos adatoknak megfelelően kérjük jelezni.
 • A megrendeléseket 2018. július 1-től tudjuk teljesíteni. A megrendelő lapon megadott e-mail címre megküldjük a naplót és a megnyitáshoz szükséges jelszót. Megnyitás után az intézmény igényeinek megfelelő számban nyomtatható, sokszorosítható.
 • A megrendelésről átutalásos számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.
 • A számlát a KIR-ben szereplő hivatalos adatoknak (óvodai csoportok száma) megfelelően, megegyezően állítjuk ki.
 • A számla fizetési határideje: a kiállítástól számított 8 nap. (Az ettől eltérő fizetési határidő kérését, kérjük, a megrendelő lapon jelezze.)

Ajánljuk: bármilyen óvodai nevelési programmal dolgozó óvodák számára.

  „Portfólió-barát” óvodai csoportnapló - Megrendelő lap (39,5 KiB)

Facebooktwittergoogle_plusby feather