Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében (javasolt segédanyag sablon csomag)

Megrendelhető

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon,

a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés során az egymást követő 2 nevelési év munkaterve és éves beszámolója is a dokumentum elemzés részét képezi.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

Az évente kötelezően értékelendő szempontokon és a kapcsolódó elvárásokon túl a beszámolóban megjelenített tartalmak tovább bővíthetők, a sablonok pedig igény szerint az intézmény méretének és szervezeti működésének megfelelve formai szempontból is átalakíthatók, aktualizálhatók.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében. A vezetői értékelő beszámoló elkészítését csoportonként az óvodapedagógusok értékelése, ezt kövezően pedig (a szervezet felépítésének függvényében) a csoportok, tagóvodák, vagy telephelyek által szolgáltatott adatok és tartalmak összesítése segíti, összesítő értékelő sablon alkalmazásával. Így az óvoda vezetője a pedagógusok, és néhány vonatkozásban a pedagógiai munkát segítő kollégák bevonásával készítheti el az óvoda éves értékelő beszámolóját.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az intézményi és tanfelügyeleti tapasztalatok beépítésével a beszámoló sablonok az elmúlt évi sabloncsomaghoz képest néhány, azonban lényegesnek mondható tartalmakkal lettek kiegészítve.

A beszámoló elkészítése során a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk. Az egyes elvárok értékelésének összegzése tartalmazza az adott területen elért intézményi erősségeket és fejleszthető területeket, valamint a következő nevelési év munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak a kijelölt fejlesztési irányok, feladatok.

Az Önértékelési kézikönyv elvárásainak megfelelve az óvoda éves értékelő beszámolójában a nevelőközösség legitimálásával az alábbiakról kell számot adni a vezetőnek:

 • Hogyan valósult meg a mérési, értékelési eredmények beépítése a tanulási-tanítási folyamatba?
 • Hogyan irányítja a vezető a pedagógiai tervező munkát, az éves nevelési és tevékenységi tervek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a követelmények (fejlesztés, fejlődés) teljesítését valamennyi gyermek számára?
 • Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból fejlesztésre szorulnak?
 • Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő szakmai csoportok munkája?
 • Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése?
 • Milyen, a célok elérését támogató együttműködési formák jelennek meg?

Az óvodai éves beszámoló területei és kötelező tartalmai:

 1. Pedagógiai folyamatok

 • Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel.
 • A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése.
 • A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban (helyben szokásos módon) nyomonkövethető.
 • A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a gyermekeknek és szüleinek/gondviselőjének.

 1. Személyiség- és közösségfejlesztés

 • Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.
 • A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

 1. Eredmények – Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket

 • A helyben szokásos megfigyelés mérések eredményei.
 • A nevelési év végi eredmények – nevelési területre, adott évre vonatkozóan
 • Esetleges „versenyeredmények”: sportversen, rajzverseny, stb.
 • Óvodából a következő köznevelési intézménybe lépő mutatók.
 • Elismerések, kitüntetések.
 • Lemorzsolódási mutatók (4. évre óvodában maradók, óvodai nevelés alól felmentettek, ismeretlen helyre távozók, más óvodát választók, kimaradók).
 • Elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, stb.).
 • Neveltségi mutatók.
 • Stb.

 1. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

 • Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak; a munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
 • Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

 1. Az intézmény külső kapcsolatai

 • Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
 • A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

 1. A pedagógiai munka feltételei

 • Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúrát, jelzi a hiányokat a fenntartónak.
 • Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-tanító – oktató munka humánerőforrás szükségletéről.
 • A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

 1. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott ONAP-ban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

 • Nem került kijelölésre olyan elvárás, amelyet évente szükséges értékelni.

Az éves beszámoló csomag sablonjai:

 1. Éves beszámoló-sablon: ÓVODAPEDAGÓGUSI – 2017-2018.
 2. Éves beszámoló-sablon: ÖSSZESÍTŐ (csoportok,) – 2017-2018.
 3. Éves beszámoló-sablon: VEZETŐI (tagóvodák, vagy telephelyek) – 2017-2018.

Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni az új elvárások irányában;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai / tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő, tanfelügyelő/minősítő szakértő tréner

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában – Word dokumentumok): bruttó 6.500 Ft

  Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében - Megrendelő lap (36,5 KiB)

A megrendeléseket 2018. május 1-től tudjuk teljesíteni.