A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció – A jogszabályi változásokhoz igazított Óvodai fejlődési napló

Tisztelettel ajánljuk az óvodapedagógusok figyelmébe a dr. Bakonyi Anna közoktatási szakértő és Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő által készített, az ország számos óvodájában már bevezetett és eredményesen alkalmazott Fejlődési naplót. A gyermek fejlődését nyomon követő kötelező dokumentum összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a 20/2012.(VIII.31.), és az azt módosító 22/2013.(III.22.) EMMI rendeletek új elvárásai szerinti módosítása is megtörtént.

A napokban zajló óvodai beiratkozásokat követően hamarosan eldől, hogy egy-egy óvodában hányan, és kik nyernek felvételt a következő nevelési évre. Az új csoportbeosztásokat követően kerül sor az ismerkedő találkozásokra, családlátogatásokra, melynek tapasztalatait célszerű a kapcsolat felvétel e szakaszában máris a gyermekek fejlődési naplójában rögzíteni. Az óvodai nevelés tartalmi szabályzója egyértelmű: az óvodás gyermeket fejlődésének nyomon követése, másképp szólva, a kisgyermek folyamatos megfigyelése által lehet megismerni. A megismerés a tervezés alapja, a nevelés, a tényleges pedagógiai munka pedig a tervezésen alapul. A dokumentum vezetésével az óvodapedagógusoknak a mindennapok természetes közegében, kiemelten a játékban kívánunk segítséget nyújtani a gyermekek megismeréséhez, a megismert tények alapján történő tervezéshez, valamint a tervezésből kiinduló fejlesztéshez.

A gyermekek fejlődését nyomon követő Fejlődési napló a jogszabályi elvárásoknak megfelelően tartalmazza:

 • a gyermek anamnézisét,
 • a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd, mozgásfejlődés), valamint az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket,
 • a gyermek fejlődését elősegítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt,
 • amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedéseire tett javaslatait,
 • a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,
 • a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket

Miért ajánljuk fejlődési naplókat?

 • A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció a gyermekek fejlődéséről folyamatosan vezetendő olyan dokumentum, amely tartalmazza a gyermek fejlettségi szintjét, fejlődésének ütemét, a differenciált nevelés irányát.
 • A megfigyelési kategóriák és a szempontsor elsősorban az óvodapedagógusok pedagógiai és pszichológiai kultúrájára épít.
 • A megfigyelés és megismerés folyamatos, természetes élethelyzetben zajlik, és a gyermeki pszichikum minden területére kiterjed.
 • Megfigyelési szempontjai a törvényi elvárásokra épülnek.
 • Játék és feladathelyzetei csak példák, ugyanakkor a szempontsorok orientáló céllal születtek meg: az óvodapedagógus maga tudja igazán, hogy a gyerekek környezeti, szociológiai háttere, a konkrét gyerek személyisége milyen játékhelyzetekben figyelhetők meg a legjobban.
 • Táblázatai és a megfigyelendő kategóriák fokozatokra bontása a használhatóságot, az egyszerűséget, és a dokumentálás egyszerűsítését, a követhetőséget szolgálja
 • A Fejlődési naplót kiegészíti egy útmutató, így az egyes kategóriák fokozatai szövegesen is olvashatók, mely nagy segítséget jelent az óvodapedagógusok számára a szükség szerinti szöveges értékelések elkészítésénél: Segíti a felkészülést a családi beszélgetésekre (fogadóórák és családlátogatások), támogatja a szakszolgálatnak beküldendő dokumentumok elkészítését, támpontokat ad a fejlesztési javaslat elkészítéséhez.
 • Elérhető áron, 8.000 Ft-ért elektronikus formában szerezhető be, és szükség szerinti példányszámban sokszorosítható

A már felhasználó óvodáktól kapott eddigi visszajelzések alapján bízunk abban, hogy a fejlődési napló a továbbiakban is megfelelően segíti az alapprogramban megfogalmazott elvárások gyakorlati, mindennapi megvalósítását, valamint minden bizonnyal kielégítik, és magas színvonalon felelnek meg a 2014. szeptember 1-től bevezetésre kerülő országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, azaz, a tanfelügyelet pedagógiai dokumentációvezetéssel  szembeni elvárásainak is.

Az óvodai fejlődési napló dokumentációs csomag ára 8.000 Ft.

  Óvodai fejlődési napló - Megrendelő lap (31,0 KiB)

A Fejlődési napló megrendelhető a kitöltött megrendelő lap megküldésével (faxon, vagy e-mailen).

A megrendelésről átutalásos számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.

A számla kiegyenlítését követően a megrendelő lapon megadott e-mail címre megküldjük azonosítóját, mellyel a dokumentumok (Fejlődési napló, A fejlődési naplót segítő kategóriák rendszere) megnyithatóak és nyomtathatóak.)

A befizetett összegről számlát (8.000 Ft) és 4 db egyenként 2.000 Ft értékű továbbképzési bont állítunk ki a megrendelő intézmény számára. A továbbképzési bon beváltható bármely egy, vagy kétnapos képzésünkön és óvodapedagógiai konferenciáinkon a 2017/2018-as  nevelési év során. (A továbbképzési bonokkal résztvevőnként és alkalmanként max. 2.000 Ft kedvezmény érvényesíthető.)

  Bepillantás a fejlődési naplóba (92,5 KiB)

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Leave a Reply